Disclaimer Think ETF Asset Management B.V.

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door Think ETF  Asset Management B.V. (KvK 34314095), een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 310, hierna te noemen: “Think”. Think beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht en staat als zodanig geregistreerd bij de DNB en de AFM.

Producten worden niet aangeboden aan en zijn ook niet bedoeld voor Amerikaanse ingezetenen. “Amerikaanse ingezetene” betekent iedere persoon of entiteit die door de Securities Exchange Commission van tijd tot tijd geacht wordt een “Amerikaanse ingezetene” te zijn onder Regel 902(k) van de Wet van 1933 of andere personen of entiteiten die de directeuren van Think als zodanig kunnen aanwijzen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De tarieven, meningen, nieuws, gegevens en andere informatie op deze website (hierna: “Informatie”) zijn continu aan wijziging onderhevig en kan afkomstig zijn van derden. Think betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de informatie, maar garandeert niet dat de informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt Think enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de informatie, behoudens opzet of grove schuld van Think.

Think wijst bezoekers van deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Think aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het  verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

Beleggingsrisico’s

Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETF’s is niet per definitie geschikt voor alle beleggers. Think geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETF’s. Het resultaat van de ETF’s is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggingsadvies

De inhoud van deze website is algemeen van aard en bedoeld om beleggers, potentiële beleggers en hun professionele tussenpersonen te informeren over het bestaan van en de potentiële voordelen van het beleggen in Think producten. Deze website is echter niet bedoeld om een specifiek beleggingsadvies te verstrekken, dus ook niet, zonder daartoe beperkt te zijn, een beleggings-, financieel, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies, of om aanbevelingen te doen over de geschiktheid van Think producten in het licht van de persoonlijke omstandigheden van een bepaalde belegger. Heeft u wel behoefte aan een beleggingsadvies, neemt u dan contact op met een onafhankelijke effectenbemiddelaar of financieel adviseur. Alvorens over te gaan tot beleggen, dient u geëigende adviezen in te winnen met betrekking tot effecten, belastingheffing en andere wetgeving die u persoonlijk raakt.

Rechten van intellectuele eigendom

Think ETF  Asset Management B.V. is houder van het auteurs- en databankenrecht op de (samenstelling van) de genoemde fondsen. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of (her)gebruik hiervan is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Think ETF  Asset Management B.V. niet toegestaan en is inbreukmakend.

“THINK” en “TOTAL MARKET TRACKER” en haar beeldmerken zijn geregistreerde merken van Think ETF  Asset Management B.V.

Think ETF  Asset Management B.V. behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Think ETF  Asset Management B.V. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailingslists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Think.